Österländska kvinnans respekt för sin överhuvud

 

hela hennes existens handlar bara om låga, timliga behov; hon lider vedermödor oftare än hon känner Tycka; får försaka mycket mer än hon får och höjer sig sällan över nivån av en rent instinktiv existens. Detta är också sant, men får vi fråga: vem är ansvarig för detta sakernas tillstånd? Har Islam eller dess läror någonting att göra med det? Faktum är att den österländska kvinnans eländiga belägenhet är resultatet av de ekonomiska, sociala, politiska och psykologiska villkor som råder i orienten i dag. Vi måste vara uppmärksamma på detta om vi verkligen vill reformera vårt sociala liv och ta reda på varifrån dessa problem kommer.

 

I botten på den österländska kvinnans nuvarande usla situation ligger den eländiga fattigdom som orienten nu sedan många generationer tillbaka är angripen av. Det är den sociala orättvisan som tillåter en grupp människor att leva i lyx och överflöd medan deras medmänniskor inte ens har mat för dagen eller möjlighet att klä sig ordentligt. Det är det politiska förtryck som delar folket i styrand och undersåtar, där de förra åtnjuter alla privilegier utan åtföljande förpliktelser och de senare sliter under tunga bördor utan varken rättigheter eller kompensation. Förtryckets tunga moln som förmörkar himlen ovanför är resultat av just dessa sociala faktorer. Det är dessa omständigheter som bär det verkliga ansvaret för den nuvarande förödmjukelsen och förföljelsen av den österländska kvinnan. Kvinnan kräver

en vänskaplig relation av kärlek och ömsesidig respekt mellan henne och hennes följeslagare mannen. Men hur ska denna kärlek och respekt kunna finna uttryck i en kvävande atmosfär av blek fattigdom och socialt förtryck? Ty inte bara kvinnan utan också mannen är offer för dessa omständigheter även om han kan verka vara jämförelsevis bättre lottad än hon.

 

Kvinnan vågar inte ens hävda sina lagliga rättigheter av fruktan för att mannen ska uppta det illa och låta skilja sig från henne. Och vad ska hon göra om han skiljer sig ifrån henne? Vem ska försörja henne? Hennes föräldrar är själva för fattiga för att kunna underhålla henne. De kan inte annat än råda henne att återvända till sin make och stå ut med förnedringen och förödmjukelsen så gott hon kan. Detta är en anledning till varför kvinnan i orienten är så degraderad och förödmjukad i dag.

 

Mennen är sexfixerade och sex färgar alla deras tankar och deras inställning till livet. De har sålunda kommit att betrakta kvinnan som ett medel till förnöjelse och tillfredsställande av deras lusta - inget mer.

har också kvinnan kommit att se på mannen. med den enda skillnaden att mannen, på grund av sin ställning som familjens överhuvud och sin förmåga att dra pengar till huset, åtnjuter merparten av det sexuella nöjet.

eftersom hon psykologiskt, intellektuellt och andligt är hållen för att vara alldeles för underlägsen mannen för att förtjäna eller kunna kräva respekt. Som ett resultat därav reduceras den sexuella föreningen mellan man och kvinna till att bli en rent djurisk akt där hannen alltid dominerar honan; en akt vars två distinkta kännemärken är hannens medvetenhet under aktens gång om honans dominans över honom, och hans ignorans för henne efteråt.

Angripet som

det alltid är av okunnighet och hunger, kan ett underutvecklat samhälle knappast ha råd att avvara tid eller energi för att uppnå moralisk resning och disciplin, även om det är genom dessa företeelser enbart som ett folk kan nå högre nivåer av humanitet och höja sig över det rent animala existensplanet. I frånvaron av en sådan moralisk och andlig disciplin, eller med en som inte är lämplig, blir resultatet oundvikligen att människans liv får en rent ekonomisk karaktär. Det är i ett sådant efterblivet samhälle som kvinnan

utför sina modersplikter omedvetet. Om inte dessa faktorer funnits, skulle den österländska kvinnan inte ha behövt lida så mycket och hon skulle heller inte ha haft en så låg position.

ett samhälle där vetenskapen och lagar och olika regler som är stiftat av folkrepresentanter

 T.ex. i en rikstag inte grundar strukturen

kanske kan det aldrig bli bättre än det är i de flesta östländska samhällen. för att ha bättre förståelse för problemet och kninnans underlägge i den östländska samhälle kanske kan det vara ett bra argument att titta på den svenska socialpolitiken

eller också kan man se välfärdsutvecklingen i Makarna Gunar och Alva mydals arbete under 30/40 talet.

Jag tycker människans intresse och värderingar utformas av miljön och inte av medföda faktorer.

I den svenska socialpolitiken  som innehöll olika sociala transföreringar och dess verkan på fattigdom och särskild kvinnans livsstituation.

Även om seder och bruk är olika i de olika kulturerna, finns det ändå en objektiv skala av värden som måste respekteras, om det mänskliga livet, både enskilt och kollektivt, inte skall bryta samman. Det finns gränser som inte får överskridas. Exakt var de går förblir alltid en fråga för debatt,

Stäng